PROJEKTID

TAASTAVA ÕIGUSE MEETODITE RAKENDAMINE MILJÖÖTERAAPIAS

MTÜ Oskar Alliku Kodu viib Euroopa Majanduspiirkonna riikide Norra, Islandi ja Liechtensteini koostööprogrammi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ ning Sotsiaalministeeriumi toel perioodil 06.09.2022-28.02.2024 ellu projekti ”Taastava õiguse meetodite rakendamine miljööteraapias”. 

Projekti kogumaksumus on 64 997,50 €, millest programmi toetus on 58 497,75 eurot ja MTÜ omafinantseering 6 499,75 eurot.

Taastaval õigusel põhinevate tegevuste eesmärk on osapooli tervendada ja luua turvaline kogukond – meetodit saab rakendada erinevate konfliktide puhul ning keskkondades: kooli- ja töökeskkonnas, peres, kogukonnas. Taastav õigus aitab vähendada teoga kaasnenud emotsionaalset kahju, suurendada osapoolte rahulolu ja vähendada uute konfliktide tõenäosust. Taastava õiguse praktikate ja meetodite lisamine olemasolevasse tööriistakasti ning selle rakendamine miljööteraapiliste ravikodude töös annab juurde viise konfliktide ja rikkumiste lahendamiseks ning on hea viis tuua miljööteraapiliste ravikodude ja teiste (lapsi/noorukeid ning nende peresid toetavate) asutuste olemasolevasse praktikasse uut hingamist ja innovatsiooni.

Projekti eesmärk: integreerida taastaval õigusel põhinevate lähenemisviiside ja meetodite kasutamist väärkoheldud, traumakogemusega ja psüühikahäiretega lastele ja noorukitele mõeldud tugiteenuse osutamisse mijööteraapilistes ravikodudes üle Eesti. Eesmärgi saavutamiseks koolitatakse miljööterapeute taastava õiguse rakendamise alal, koostatakse miljööteraapia valdkonnale kohandatud juhendmaterjal ja mentorlusprogramm ning viiakse läbi teavitusüritused.

Projekti tulemused: 

  • taastava õiguse koolituse on läbinud vähemalt 9 miljööterapeuti;
  • välja on töötatud juhendmaterjal taastava õiguse meetodite rakendamiseks miljööteraapias;
  • vähemalt 15 uut miljööterapeuti on läbinud taastava õiguse rakendamise mentorlusprogrammi;
  • läbi on viidud teavitusüritused.

Kontakt: Siiri Urbas, siiri@ravikodu.ee

MILJÖÖTERAAPIA RAKENDUSVÕIMALUSED EESTIS - Aktiivsete Kodanike Fond

MTÜ Oskar Alliku Kodu viib Aktiivsete Kodanike Fondi toel perioodil 01.04.2021- 30.09.2022 ellu
projekti “Miljööteraapia rakendusvõimalused Eestis”. Projekti kogumaksumus on 43 204,83 €.

Projekti otsesteks kasusaajateks on raske ja püsiva psüühika-ja käitumishäirega lapsed/noorukid, kellel on diagnoositud psüühikahäire, millest tulenevalt ei tule lapsed toime koolikohustuse täitmisega ja igapäevase eluga. Projekti vanuserühm on 12-18 aastat. Projekti sihtgruppideks on ka võrgustikuliikmed, kes võiksid olla huvitatud oma töös miljööteraapilise ravikoduteenuse arendamisest ning kohalik kogukond, keda soovitakse kaasata ravikodu arendamisse Peedul ning kelle hulgas soovitakse vähendada teadmatust, põhjendamatut hirmu ning eelarvamustel põhinevat vastuseisu. Samuti tõstetakse ravikodu meeskonna teadmisi ja pädevust.

Projekti kestel viiakse läbi teabepäev, koolitused, laager, toimub õppereis, luuakse Peedu ravikodu koduleht ning tõlgitakse miljööteraapia alast kirjandust norra keelest eesti keelde.

Projekti partneriks on Larkollen’i miljööteraapiline ravikodu Norrast, kus on aastakümnete pikkune valdkondlik kogemus ning kellega jagatakse vastastikuseid kogemusi ning teadmisi koolituste ja õppereiside raames.

Projekti tulemusel on suurenenud võrgustikuliikmete teadmised miljööteraapiast ja psüühiliste traumadega laste rehabilitatsiooni võimalustest, kasvanud on valdkonna vabaühenduste võimekus, paranenud on koostöö kogukonnaga ja tugevnenud mentorlussuhted Norra partneriga.