RAVIKODU TEENUSE VAJALIKKUS EESTIS

Hetkel puudub Eestis väärkohtlemist ja lähisuhtevägivalda kogenud lastele (või selle kahtlusega lastele) mõeldud ööpäevaringne pikaajaline toetav miljööteraapiline ravikodu teenus.

Ravikodu teenus on hädavajalik täiendus juba olemasolevatele abisüsteemidele (ohvriabi, lastemaja, SAK, psühhiaatriakliinik), mis toetavad väärkoheldud ning kompleksse psühhosotsiaalse probleemistikuga lapsi.

Vajadus ravikodu teenuse järele on üle Eesti. Soovime, et Pepleri ravikodu oleks ravikodude võrgustiku algus ning tulevikus ravikodu teenus kodukoha lähedane, kättesaadav sihtgrupile üle Eesti.

Kasutegur lapsele
 • Viiel ööpäeval nädalas viibib laps kaitsvas, toetavas, struktureerivas, kaasavas, tunnustavas ning turvalises miljööteraapilises keskkonnas. 
 • Väärkoheldud, alandatud lapsed, kes on pettunud lähedastes ja maailmas, kes ei usalda, saavad uuesti õppida lootma suhete ja olukordade positiivsusele. Kogevad, et usaldusväärsed inimesed ja usalduslikud turvalised suhted on võimalikud.
 • Annab lapsele võimaluse osaleda teistmoodi toimivas ühiskonnamudelis, mis ei ole konfliktivaba, kuid annab kogemuse probleemide lahendamiseks rahulikus situatsioonis koos turvalise täiskasvanuga. 
 • Pakub keskkonda, mis on adekvaatne, lahendusi otsiv ja hinnangutevaba, mis toetab laste võimalusi seeläbi ise kogetu põhjal areneda. 
 • Lapsed, kel on segadus saadud diagnoosiga, saavad selgitusi ja tuge diagnoosiga kohanemisel.
 • Kontrollitud, turvatud keskkonnas paraneb suhtlemisoskus eakaaslastega. Suunatud koostoimimine annab võimaluse usaldada ja pakub sõprussuhte tuge.
 • Annab võimaluse ja julguse küsida ka piinlikuna näivaid/segadust tekitavaid küsimusi. 
 • Lapsed õpivad väljendama enda küsimusi ja emotsioone, muutuvad selles julgemaks ja enesekindlamaks.
 • Lapse psühholoogilist, emotsionaalset, sotsiaalset, hariduslikku ja kognitiivset arengut toetab ravimeeskond, mida juhib lastepsühhiaater.
Kasutegur perele/eestkostjale
 • Situatsioonist välja võetuna on läbipõlenud perel võimalus puhata ja objektiivsemalt ümber hinnata senist olukorda, et leida koos ravikoduga tõhusamaid lahendusi edaspidiseks. Annab võimaluse katkestada negatiivne suletud ring.
 • Jagatud vastutus, edukatiivne koostöö ja nõustamine lapse toetamisel.
 • Ennetab ja vähendab pereliikmete stressi (jõuetustunnet, läbikukkumise, oskamatuse ja saamatuse tunnet).
 • Vähendatud emotsionaalse pinge tase võimaldab panustada sotsiaalsesse- ja tööellu ning igapäevaselt toimida. 
 • Aitab selgitada pereteraapia/paariteraapia vajadust. 
 • Aitab märgata ja toetada ka pere teisi lapsi, kes enda hirmudes ja mures peres toimuva pärast jäävad sageli tagaplaanile ega julge vanemaid lisaks koormata. 
Kasutegur riigile
 • Vähendab koormust psühhiaatriakliinikule, koolide tugivõrgustikule, perearstidele, kinnise lasteasutuse teenustele ja kohtusüsteemile.
 • Aitab luua ühtset tugisüsteemi väärkoheldud lastele ja nende peredele, pakkudes puuduvat pikaajalist ööpäevaringset teenust. 
 • Aitab ennetada kriminaliseerumist.
 • Jagatatud vastutus ja vähendatud emotsionaalse pinge tase võimaldab pere täiskasvanutel taas panustada tööellu, seeläbi riigimajandusse.

 

“Pepleri Ravikodu oli mulle teine kodu. Alati mulle olemas.”

Noor (kaks aastat pärast ravikodus viibimist)