MEESKOND

Teenuse miljööteraapilist tööd ravikodus juhib, koordineerib ja vastutab selle kvaliteedi eest pikaajalise kogemusega lastepsühhiaater.

Miljööterapeutidena töötavad kas psühholoogia-, sotsiaaltöö-, eripedagoogika-, meditsiini- või muu sobiva väljaõppega inimesed.

Ravikodu meeskond on komplekteeritud võimalikult mitmekesiselt (meeskonnaliikmete erinev elukogemus, sugu, vanus, haridus, oskused, hobid), kuid määrava ühisosana kannab iga liige teistega ühtset miljööteraapilist hoiakut – hinnangutevaba, usaldusel põhinevat, avatut ja hoidvat. See loob noortele võimaluse kogeda ravikodus väikest, kuid turvalist ja toetavat läbilõiget ühiskonnast väljaspool ravikodu, välismaailma kergemini mõista ning sellega kohaneda.

AMETIKOHAD

Lastepsühhiaater: Hindab lapse füüsilist ja psüühilist seisundit, ravi vajadust (või selle muutmist), teostab psühhoteraapilisi individuaalvestlusi nii lapse kui ka pereliikmetega, vajadusel vormistab Sotsiaalkindlustusametile terviseseisundi kirjelduse puude määramiseks/muutmiseks, peab sidet lapse raviarsti(de)ga. Vajadusel osaleb väljaspool ravikodu võrgustiku koosolekutel või kutsub kokku võrgustikuliikmed ravikodusse.

Sotsiaaltöötaja: Vaatab läbi koostöös lastepsühhiaatriga lapse eelneva arenguloo ja koordineerib lapsepõhist sise- ja välisvõrgustiku tööd tugiteenuste mõjusamaks osutamiseks.

Miljööterapeudid, sh miljööteraapiline kontaktisik: Ülesandeks on koos lapsega koostada lühema- ja pikemaajaliste eesmärkide kava, olla talle isiklikuks lähimaks toeks ning otseseks vahendajaks ravikodu ja lapse lähedaste/pere vahel.

Erinevad terapeudid: Regulaarselt kaasatud ravikodu töösse (muusika-, kunsti-, hipoteraapia, puutöö, savitöö).

TÖÖKORRALDUS

Ravikodu töö toimub kolmes vahetuses – hommikune, õhtune ja öövahetus. Hommikuses ja õhtuses vahetuses on korraga tööl kaks miljööterapeuti ning öises üks miljööterapeut. Vahetused antakse üle kokkuvõttega vahetuses toimunust. Lisaks on kasutusel süsteemse infovahetuse abivahendina Slack, kuhu miljööterapeudid sisestavad ööpäevaringselt määravamad sündmused ning reflekteerivalt oluliseima vahetuses toimunust. Esmaspäeviti toimub 2-tunnine meeskonna koosolek ning reedel 3-tunnine koosolek, kus osalevad lastepsühhiaater, sotsiaaltöötaja ja miljööterapeudid. Kord nädalas toimub meeskonna sisekoolitus.

Anne Daniel-Karlsen

Lastepsühhiaater. Juhataja. Juhatuse liige.

Ants Johanson

Juhatuse liige

Siiri Urbas

Arendusjuht

Raine Vals

Raamatupidaja

Meili Heero

Pereterapeut

Kristiina Proment

Miljööterapeut

Anna Zemljanuhhina

Miljööterapeut

Eerik Kokk

Miljööterapeut

Kai Rohejärv

Miljööterapeut

Maarja Daniel

Miljööterapeut

Iris Gielen

Miljööterapeut

Agnes Taro

Miljööterapeut

Lii Araste

Miljööterapeut

Reelika Koit

Miljööterapeut

Kairit Martis

Miljööterapeut

 

Mida räägivad töötajad enda mõjust ravikodule ja ravikodu mõjust endale